Algemene voorwaarden

I ALGEMENE BEPALINGEN
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
- Overeenkomst: overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden;
- Opdrachtnemer: System Flex B.V.;
- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit.
- Dienst: de specifieke dienst die Opdrachtnemer met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
- Bijlage: de bijlage die aan de Algemene voorwaarden is aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden.


2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2.2 Opdrachtgever wordt door de enkele aanvang van de werkzaamheden door Opdrachtnemer geacht akkoord te zijn met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
2.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet op de Overeenkomst van toepassing, tenzij deze schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard.
2.4 In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst.
3. Prijsopgaven en totstandkoming overeenkomst
3.1 Een offerte of projectplan van Opdrachtnemer is vrijblijvend. Opdrachtnemer is gerechtigd om een door Opdrachtgever aanvaard aanbod binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 Een offerte of projectplan is één ondeelbaar geheel.
3.3 Opdrachtnemer is niet gehouden de Overeenkomst uit te voeren tegen een in de offerte, projectplan en/of de Overeenkomst vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke druk- of schrijffout dan wel een evidente calculatiefout.
3.4 De kosten voor vergunningen en parkeren zijn niet in het bedrag van de offerte of projectplan inbegrepen. Opdrachtnemer is gerechtigd om deze kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.5 De in de offerte of projectplan genoemde bedragen zijn exclusief BTW, overige belastingen, sparingen, plinten, afwerking en dergelijke, parkeergeld, verticaal transport per verreiker of kraan, afvalcontainers, tekenkosten en de aannemersprovisie.
3.6 Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als Opdrachtgever optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens de Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk.
3.7 Indien na het aanvaarden der opdracht de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmateriaal en grondstoffen zoals elektriciteit, de prijzen van onderdelen welke wij van derden betrekken, lonen en salarissen, sociale lasten, overheidslasten, omzetbelasting, vrachten en assurantiepremies, een
verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsverhogingen door koersverschillen in valuta waarin wij onze materialen kopen dan wel de door ons te gebruiken materialen worden gekocht of indien door wijziging van één of meer der genoemde factoren onze opslagen veranderen, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij het aanvaarden der opdracht te voorziene omstandigheden, is Opdrachtnemer gerechtigd de bij de aanvaarding der opdracht overeengekomen prijs met inachtneming der eventueel ter zake bestaande wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen.
3.8 De in dit artikel genoemde prijsverhogingen zullen deel uitmaken van de bedongen prijs; de verhogingen dienen door de Opdrachtgever onder dezelfde voorwaarden te worden voldaan als de aanvankelijk overeengekomen prijs.
3.9 Bij de vaststelling van de tussentijdse betalingsverplichtingen kan naar verhouding rekening worden gehouden met genoemde prijsverhogingen.
3.10 Na totstandkoming van de Overeenkomst dient Opdrachtgever, op eerste verzoek van Opdrachtnemer, genoegzame zekerheid te stellen voor betaling van de aanneemsom. De kosten van de zekerstelling zijn voor rekening van Opdrachtgever.
3.11 Opdrachtnemer heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer mag Opdrachtgever haar rechten en verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet aan derden overdragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever aan haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. Zolang Opdrachtnemer niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, verplicht Opdrachtgever zich jegens Opdrachtnemer om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te
behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de Overeenkomst gemoeide opdrachtsom terstond opeisbaar.
4.2 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer op diens eerste verzoek
onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan Opdrachtgever eigenaar dan wel beheerder is, zodat Opdrachtnemer haar eigendom(men) kan revindiceren.
5. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens haar voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens haar gegeven orders en aanwijzingen.
5.2 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door haar zijn voorgeschreven, gebreken bevatten of naar hun aard niet geschikt zijn voor het beoogde doel,
is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
5.3 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
5.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
5.5 Indien de aanvang van het werk wordt gewijzigd dan wel de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Opdrachtnemer
voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden vergoed.
5.6 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen, tenzij dit door Opdrachtgever in de offertestadium
duidelijk aan Opdrachtnemer schriftelijk is meegedeeld.
6. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer
6.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (een reeks opvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe
schade, tot maximaal het bedrag van de door Opdrachtnemer ontvangen vergoedingen voor haar werk onder de Overeenkomst over de zes (6) maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan EUR 25.000,00.
6.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
a) schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken;
b) redelijke en aantoonbare kosten om de Opdrachtnemer er toe te manen de
Overeenkomst deugdelijk na te komen;
c) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
betrekking op de directe schade zoals in dit artikel 6.2 wordt bedoeld; en
d) redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of
beperking van de directe schade zoals in dit artikel 6.2 wordt bedoeld.

6.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst, gemiste besparingen en verminderde goodwill.
6.4 De in dit artikel 6 genoemde uitsluitingen en beperkingen zijn niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar bedrijfsleiding.
6.5 Tenzij nakoming door Opdrachtnemer blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vanwege toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke
termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Opdrachtnemer ook na afloop van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
Opdrachtnemer in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
6.6 Iedere vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever tegen Opdrachtnemer die niet gespecificeerd en expliciet is gesteld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
6.7 Opdrachtnemer zal zich gedurende de Overeenkomst adequaat verzekerd hebben en houden voor aansprakelijkheid conform dit artikel.
7. Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden in termijnen: 35% te factureren bij opdracht, 35% te factureren bij start werkzaamheden, 25% te factureren bij 90% gereedheid werk, 5% te factureren bij oplevering.
7.2 Betaling dient zonder enige aftrek en/of verrekening en/of opschorting te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Eventuele reclames dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Na deze periode geldt de factuur als correct, volledig en onvoorwaardelijk geaccepteerd.
7.3 Bij niet tijdige betaling wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Opdrachtnemer het recht om zonder enige ingebrekestelling haar vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente en de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
7.4 Opdrachtnemer is gerechtigd bedragen die zij te eniger tijd van Opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, te verrekenen met bedragen die Opdrachtnemer te eniger tijd aan Opdrachtgever verschuldigd zal zijn.
7.5 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken betalingen tot mindering op de hoofdsom.
8. Uitbesteding
8.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
9. Toepasselijk recht en forumkeuze
9.1 De Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en andere verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
9.2 Voor de beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van het nemen van conservatoire maatregelen en de voorzieningen om deze in stand te houden en behoudens de in het vierde lid omschreven bevoegdheid.
9.3 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door
arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor het tot stand komen van de Overeenkomst luiden.
9.4 In afwijking van artikel 9.3 kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij, ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.


II LEVERING VAN GOEDEREN
10. Levering
10.1 Levering geschiedt af fabriek Opdrachtnemer in overeenstemming met de laatste versie van de Incoterms.
10.2 Indien levering op het werk is overeengekomen, zullen de goederen worden geleverd op een vervoermiddel, op de plaats vermeld in de Overeenkomst. Is geen zodanige plaats overeengekomen, dan zal levering geschieden in depot op de bouwplaats, althans zo dicht mogelijk daarbij in de buurt. Opdrachtnemer behoeft de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk bereidbaar terrein op een goede losplaats kan komen. Opdrachtgever is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft Opdrachtgever hiermee in gebreke dan komen
de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. Opdrachtgever zorgt ervoor dat voldoende ruimte voor aflevering en lossen aanwezig is.


III AANNEMING VAN WERK
11. Verplichtingen Opdrachtgever
11.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer (tijdig) kan beschikken:
a) goede, verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat ons materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van het gebouw gebracht kunnen worden; voor zover dat niet het geval is, moet de opdrachtgever aan ons extra kosten, waaronder met name begrepen extra mankracht voor aanvoer materieel, vergoeden;
b) Op iedere verdieping dient een gevelopening aanwezig te zijn die groot genoeg is om de benodigde materialen naar binnen te transporteren;
c) er dient voldoende parkeerruimte ter beschikking te zijn voor o.a. de monteurs en de uitvoerder, indien dit niet mogelijk is zal Opdrachtnemer deze kosten doorberekenen;
d) afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van voldoende grootte, voor opslag van onze materialen machines etc.;
e) tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de opslag van brand- c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen;
f) het in ontvangst nemen van voor onze werkzaamheden bestemde materialen en deze te behandelen in overeenstemming met de aanwijzingen op de begeleidingspapieren en/of op de verpakking aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daarvan;
g) water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met voldoende spanning en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten, zodat wij binnen een straal van 25 meter hierover kunnen beschikken;
h) schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang daartoe voor ons personeel;
i) behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers en bouwmateriaal; en
j) alle maatregelen ter voorkoming van vorstverlet, welke worden voorgeschreven door de Stichting Risicofonds voor het Stukadoors- Afbouw, Terrazzo/vloerenbedrijf.

11.2 Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht er zorg voor te dragen dat het bouwwerk met glas of ander luchtdoorlatend materiaal is dichtgemaakt, indien de weersomstandigheden dit naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk maken. Het bouwwerk
dient wind- en waterdicht te zijn.
11.3 De opdrachtgever zal zorg dragen, dat kwetsbare onderdelen in de omgeving van het door Opdrachtnemer aan te brengen werk tevoren worden beschermd.
11.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering van onze werkzaamheden in de omgeving daarvan aanwezige personen vooraf op de hoogte zijn gesteld van aan onze werkzaamheden
verbonden stof-, stank-,reuk- en geluidshinderbezwaren en dat anderen dan personeel van Opdrachtnemer de toegang tot de ruimten waarin Opdrachtnemer haar werkzaamheden verricht alsmede gedurende de tijd daarna die Opdrachtnemer noodzakelijk acht, is ontzegd.
11.5 De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Opdrachtnemer dient een schone en lege werkvloer ter beschikking te hebben. In de offerte of het projectplan is geen rekening gehouden met glasbewassing of een eindschoonmaak. De opdrachtgever zorgt tevens voor een goede staat van de materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.
11.6 Opdrachtnemer monteert haar wanden door middel van schroeven en nagels in de bouwkundige plafonds, muren en vloeren. Indien er installaties in de plafonds, muren of vloeren zitten dient Opdrachtgever dit op voorhand schriftelijk te melden (te denken aan vloerverwarming, koelplafonds,
waterleidingen e.d.). Voor montage in de plafonds dient Opdrachtgever te zorgen voor voldoende bevestigingsmogelijkheden, mits Opdrachtnemer niet zelf de plafonds of de bevestigingsmogelijkheden verzorgt.
11.7 Alle kosten voor de in artikel 11.1 tot en met 11.6 genoemde punten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
11.8 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
12. Verplichtingen Opdrachtnemer
12.1 Opdrachtnemer is verplicht het werk goed en deugdelijk, naar de bepalingen van de Overeenkomst en volgens de door Opdrachtgever goedgekeurde tekeningen en berekeningen uit te voeren. Opdrachtnemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed en/of
milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Opdrachtnemer is verplicht de door Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
12.2 De uitvoering van het werk dient zodanig te zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn wordt gedaan.
12.3 Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
12.4 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt Opdrachtnemer zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer haar volledige medewerking te verlenen.
12.5 Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor haar rekening.
13. Meer- en minderwerk
13.1 Verrekening van meer en minderwerk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst dan wel voorwaarden van uitvoering;
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c. ingeval van afwijkingen van de verrekenbare hoeveelheden;
d. ingeval van afwijkingen van niet verrekenbare (geschatte) hoeveelheden, indien er sprake is van een overschrijding die meer bedraagt dan 10% van de niet verrekenbare hoeveelheid.
13.2 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft Opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
13.3 Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Opdrachtnemer op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht is de door
Opdrachtnemer gevoerde administratie voor wat betreft het uitgevoerde meerwerk bindend.
13.4 Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
13.5 Indien in de Overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.
14. Uitvoering en oplevering
14.1 De werkzaamheden van Opdrachtnemer worden verricht binnen de normale werktijd van Opdrachtnemer.
14.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Opdrachtnemer bij aankomst op het werk haar werkzaamheden terstond kan aanvangen en deze gedurende de normale werkuren kan uitvoeren. Werkzaamheden buiten de normale werktijd moeten worden gedoogd en tegen meerkosten door
Opdrachtgever worden betaald indien Opdrachtnemer zulks noodzakelijk acht;
14.3 Opdrachtnemer levert glas dat voldoet aan het bouwbesluit conform NEN 3569:2001. Zodoende is het glas dat Opdrachtnemer levert gelaagd of gehard glas. Opdrachtnemer gaat er vanuit dat het aangeleverde ontwerp/indeling is getoetst aan de regels van het bouwbesluit.
14.4 Geringe kleur- en structuurverschillen in het werk zijn toelaatbaar.
14.5 Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemene of ter plaatse van
het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer ten minste vier (4) uren door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
14.6 Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het lid 5, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
14.7 Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. Dit geldt mede in het geval van het niet tijdig beschikbaar zijn van de voor de uitvoering van het werk noodzakelijke
bescheiden, gegevens, berekeningen, vergunningen en dergelijke. Onder overmacht wordt in ieder geval het volgende verstaan: oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen, algemene of partiële werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand,
watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel, directe of indirecte stagnatie in ons bedrijf ontstaat, of indien door vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging t.p.v. het uit te voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, sneeuw-, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten onze schuld, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke wij van derden betrekken, ons resp. niet tijdig kunnen bereiken, en/of onze werknemers het bouwproject niet kunnen bereiken of aldaar verblijven, hebben wij het recht de levering der materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt.
14.8 Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.
14.9 Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoeringsduur is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever per werkdag zoals omschreven in artikel 14.5, een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 50,00
(zegge: vijftig euro).
14.10 Opdrachtnemer nodigt Opdrachtgever uit om tot oplevering van het werk over te gaan binnen een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Opdrachtnemer voltooid zal zijn. De oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien (10) kalenderdagen na de hiervoor bedoelde dag. De oplevering vindt plaats door Opdrachtgever in aanwezigheid van Opdrachtnemer en strekt er toe om te constateren of Opdrachtnemer aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.
14.11 Nadat het werk is opgenomen, wordt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer binnen tien (10) kalenderdagen schriftelijk meegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van eventuele kleine gebreken, als bedoeld in artikel 14.13, in het laatste geval met
vermelding van de gebreken, die de reden zijn voor onthouding van de goedkeuring.
14.12 Wordt niet binnen tien (10) kalenderdagen na oplevering een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de Opdrachtnemer verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste kalenderdag na de oplevering te zijn goedgekeurd.
14.13 Geschiedt de oplevering niet binnen tien (10) kalenderdagen na de in artikel 14.7 bedoelde dag, dan zal Opdrachtnemer schriftelijk opnieuw verzoeken het werk binnen tien (10) kalenderdagen op te nemen.
Voldoet Opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de achtste kalenderdag na de in artikel 14.7 bedoelde dag te zijn goedgekeurd.
14.14 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik genomen wordt. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
14.15 Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
14.16 Opdrachtnemer is verplicht de in artikel 14.11 bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt dertig (30) kalenderdagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Opdrachtnemer is verplicht gebreken welke zich in de onderhoudstermijn voordoen, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor Opdrachtgever op grond van artikel 5.1 verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor Opdrachtgever op grond van artikel 5.2 aansprakelijk is.
14.17 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
15. Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging
15.1 Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden verrekend als meerwerk. Schade die Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed.
15.2 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar door de beëindiging
bespaarde kosten, vermeerderd met 10% van het verschil van het aldus ontstane bedrag met de aanneemsom. Opdrachtnemer zendt Opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen Opdrachtgever ingevolge de opzegging is verschuldigd.
15.3 Opdrachtnemer heeft het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of al haar vorderingen op Opdrachtgever op te eisen in geval van faillissement of surséance van betaling of indien Opdrachtgever niet op eerste verzoek van Opdrachtnemer deugdelijk zekerheid stelt voor nakoming van zijn verplichtingen. In een dergelijk geval vindt een eindafrekening plaats conform het bepaalde in artikel 15.2.
15.4 Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van Opdrachtnemer, mits zij Opdrachtgever tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.
15.5 Indien de schorsing langer dan veertien (14) dagen duurt, kan Opdrachtnemer bovendien vorderen dat haar een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan.
15.6 Indien de schorsing van het werk langer dan één (1) maand duurt, is Opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig artikel 15.2 te worden afgerekend.
15.7 Bij schorsing, beëindiging of opzegging om welke reden dan ook is Opdrachtnemer gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken. Opdrachtnemer is niet verplicht Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Voor zover de data persoonsgegevens
betreffen, geldt in afwijking van het voorgaande, het bepaalde in artikel 12 lid 4 van de Bijlage.
16. Gewijzigde uitvoering
16.1 Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Opdrachtnemer wijst Opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties van de gewijzigde uitvoering.
16.2 Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en minderwerk verrekend.
17. Onmogelijkheid van uitvoering
17.1 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, heeft Opdrachtnemer recht op een bedrag berekend conform artikel 15.2.
18. Verwerking van persoonsgegevens
18.1 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder
andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
18.2 Partijen zijn het erover eens dat Opdrachtnemer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
‘verwerker’ is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de Dienst of anderszins uitsluitend bij Opdrachtgever ligt. In dit verband zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in de Bijlage van toepassing.
18.3 Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die
vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boeten door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.

BIJLAGE: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


1. Algemeen
1.1 De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Deze Bijlage kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG.
1.2 Opdrachtnemer biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om de Dienst af te nemen, waarbij Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Dienst voor en ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens kan Verwerken. Bij deze Verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens
ten behoeve van een derde partij Verwerkt als Verwerker. Opdrachtnemer vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.


2. Doeleinden van de Verwerking
2.1 Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te Verwerken. De Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst alsmede voor de duur daarvan, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
2.2 Opdrachtnemer zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.
2.3 Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Opdrachtnemer neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van
Persoonsgegevens.
2.4 Opdrachtnemer Verwerkt in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende
strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreffen, zoals bijvoorbeeld de volgende standaard categorieën:
• Contactgegevens (geslacht, voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres);
• Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, factuuradres, postcode en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
• Financiële gegevens (IBAN en tenaamstelling bankrekening);
• en andere mogelijke categorieën van niet bijzondere Persoonsgegevens.
2.5 Deze Persoonsgegevens hebben betrekking op de in dit artikellid bepaalde categorieën Betrokkenen. De Betrokkenen betreffen:
• personen die gebruik maken van de Dienst;
• personen die e-mail ontvangen van of verzenden aan Opdrachtgever;
• personen die opgenomen worden door Opdrachtgever in haar e-mailadressenboek binnen de door
Opdrachtnemer beschikbaar gestelde webmailomgeving;
• personen die Persoonsgegevens ter Verwerking ter beschikking stellen aan Opdrachtgever;
• en andere mogelijke categorieën Betrokkenen wiens Persoonsgegevens middels de Dienst worden
Verwerkt.


3. Verplichtingen Opdrachtnemer
3.1 Ten aanzien van de in artikel 2 van deze Bijlage genoemde Verwerkingen zal Opdrachtnemer zorg
dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens door Opdrachtnemer vanuit diens rol.
3.2 Opdrachtnemer zal Persoonsgegevens en andere gegevens Verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zullen worden aangeleverd en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever.
3.3 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.
3.4 De verplichtingen van Opdrachtnemer die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens Verwerken onder het gezag van Opdrachtnemer.
3.5 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
3.6 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, de noodzakelijke medewerking verlenen bij het nakomen van diens plichten conform de AVG, waaronder mede doch niet uitsluitend diens
beveiligingsplicht, de meldplicht datalekken, het uitvoeren van een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling en een voorafgaande raadpleging bij de toezichthouder bij een Verwerking met een hoog risico. De door Opdrachtnemer redelijkerwijs gemaakte of te maken kosten in verband met de voornoemde medewerking zullen door Opdrachtgever worden vergoed.


4. Doorgifte van Persoonsgegevens
4.1 Opdrachtnemer Verwerkt Persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer daarnaast toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
4.2 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.


5. Verdeling van verantwoordelijkheid
5.1 Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane Verwerkingen zullen door Opdrachtnemer worden uitgevoerd binnen een (semi)geautomatiseerde omgeving.
5.2 Opdrachtnemer is louter verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
5.3 Voor alle overige Verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, Verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze Verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de rechtmatigheid van deze Verwerkingen en dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligd zijn.
5.4 Het is aan Opdrachtgever om te beoordelen of Opdrachtnemer afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de Verwerking aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd.
5.5 Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot Verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.
5.6 Opdrachtgever staat te allen tijde ervoor in dat er bij het gebruik van de Diensten geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten worden Verwerkt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
5.7 Onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Bijlage en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

6. Inschakelen van derden of onderaannemers
6.1 Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer hierbij een algemene toestemming om bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers.
6.2 Opdrachtnemer heeft het recht om veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers door te voeren. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever inlichten over de beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van subverwerkers, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken. Dit bezwaar dient
schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.
6.3 Indien Opdrachtgever binnen de termijn als bedoeld in het vorige artikellid bezwaar maakt, dan zullen beide partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het voornemen van Opdrachtnemer, dan is
Opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende nieuwe subverwerker in te schakelen en is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe subverwerker ingeschakeld wordt.
6.4 Opdrachtnemer zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. Opdrachtnemer staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.


7. Beveiliging
7.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
7.2 Opdrachtnemer treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals die voortvloeien
uit de meest recente versie van het Informatiebeveiligingsbeleid zoals is gepubliceerd op https://www.antagonist.nl/downloads/informatiebeveiligingsbeleid.
7.3 Opdrachtnemer kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden.
7.4 Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de Verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van de Dienst, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Betrokkenen die zij gezien het beoogd gebruik van de Dienst mocht verwachten, niet
onredelijk is.
7.5 De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in lid 3 van dit artikel genoemde factoren een op het risico van de Verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.
7.6 Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter Verwerking aan Opdrachtnemer ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.


8. Meldplicht
8.1 In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of
anderszins Verwerkte gegevens) zal Opdrachtnemer, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of Betrokkenen zal informeren of niet. Opdrachtnemer spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
8.2 Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel Betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
8.3 De meldplicht behelst voor Opdrachtnemer in ieder geval het melden aan Opdrachtgever van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
• wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
• wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
• wat de (voorgestelde) oplossing is;
• wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
• wat de contactgegevens voor de opvolging van de melding zijn;
• wie geïnformeerd is (zoals Betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).
9. Afhandeling verzoeken van Betrokkenen
9.1 In het geval dat een Betrokkene een verzoek over zijn Persoonsgegevens richt aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de Betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de
Opdrachtgever hulp nodig heeft van Opdrachtnemer voor de uitvoering van een verzoek van een Betrokkene, zal Opdrachtnemer hieraan meewerken en kan
Opdrachtnemer hiervoor kosten in rekening brengen.


10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
10.1 Op alle Persoonsgegevens die Opdrachtnemer ingevolge deze Bijlage voor Opdrachtgever verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht van Opdrachtnemer jegens derden. Opdrachtnemer zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige
vorm is gebracht dat deze niet tot Betrokkenen herleidbaar is.
10.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
• voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
• indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of deze Bijlage; of
• indien er een wettelijke verplichting en/of een rechterlijk bevel bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of
• ten aanzien van derden waaraan – met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 –
Persoonsgegevens in hun hoedanigheid als subverwerker worden verstrekt.


11. Audit
11.1 Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
11.2 Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Opdrachtgever de bij Opdrachtnemer aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Opdrachtnemer aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Opdrachtnemer. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
11.3 Opdrachtnemer zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en Medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend
belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
11.4 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
11.5 De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

12. Duur en opzegging
12.1 De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.2 De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
12.3 Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
12.4 Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Opdrachtnemer de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen overeenkomen dat Opdrachtnemer deze Persoonsgegevens aan Opdrachtgever zal terugbezorgen dan wel Opdrachtnemer wettelijk verplicht is
tot het bewaren van deze Persoonsgegevens. Opdrachtnemer kan eventuele kosten die zij maakt in het kader van het vernietigen en/of het terugbezorgen van Persoonsgegevens aan Opdrachtgever in rekening brengen bij Opdrachtgever.